• ATNAUJINTA: 2019 balandžio 23 d.
Strategijos realizavimas

STRATEGINIS TIKSLAS

 

Įvykdyti vidurinio ugdymo programos akreditaciją.

 

Vidurinio ugdymo programos akreditavimui būtinų mokinių mokymosi sėkmingumo ir pasiekimų pokyčių gerinimo programa

 

TIKSLAS

UŽDAVINIAI

PRIEMONĖS

ATLIKIMO LAIKAS

NUMATOMAS REZULTATAS

Surinkti ne mažiau kaip 2/3 vidurinio ugdymo programos akreditavimui būtinų privalomų balų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasiekti, kad VBE išlaikiusių moksleivių dalis viršytų analogišką savivaldybės mokyklų rodiklį.

Individualus darbas su mokiniais ir jų tėvais.

2010-2011 m.

VBE išlaikiusių abiturientų dalis viršys analogišką savivaldybės mokyklų rodiklį.

Mokymosi rezultatų stebėjimas, konsultacijos dėl pasirenkamų egzaminų.

2010-2011 m.

VBE išlaikiusių abiturientų dalis viršys analogišką savivaldybės mokyklų rodiklį.

Išlaikyti pasiektą 100 proc. 11-12 kl. moksleivių pažangumą.

Individualus darbas su mokiniais ir jų tėvais.

2010-2011 m.

100 proc. 11-12 kl. mokinių pažangumas.

Mokinių pažangos ir pasiekimų stebėsena ir analizė.

2010-2011 m.

100 proc. 11-12 kl. mokinių pažangumas.

Pasiekti, kad vidutiniškai praleistų pamokų skaičius vienam moksleiviui būtų mažesnis nei 2009-2010m.m.

Lankomumo kontrolė.

2010-2011 m.

Mažesnis nei praėjusiais mokslo me-tais vidutiniškai praleistų pamokų skaičius.

Individualus darbas su blogai lankančiais mokyklą moksleiviais ir jų tėvais.

2010-2011 m.

Mažesnis nei praėjusiais mokslo metais vidutiniškai praleistų pamokų skaičius.

TIKSLO VERTINIMAS

 

 

 

 

Įvykdyti  vidurinio ugdymo programos akreditavimui būtini mokinių mokymosi sėkmingumo ir pasiekimų pokyčių kriterijai, įvertinti ne mažiau kaip 14 balų.

 

 

 

 

Metodinio darbo gerinimo ir kvalifikacijos kėlimo programa

 

TIKSLAS

UŽDAVINIAI

PRIEMONĖS

ATLIKIMO LAIKAS

NUMATOMAS REZULTATAS

 

Nustatyti aiškius mokytojų kvalifikacijos kėlimo poreikius ir prioritetus, metodinių grupių veiklą orientuoti į mokytojų bendra-darbiavimą.

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinti su gerąja mokyklų metodinio darbo organizavimo patirtimi.

Pokalbiai, susitikimai, pedagoginė literatūra.

2010 m.

Surinkta informacija apie gerąją metodinio darbo organizavimo patirtį.

 

Įvertinti esamą metodinio darbo organizavimo kokybės situaciją.

Metodinių grupių susirinkimai.

2010 m.

Pastebėti metodinio darbo organizavimo mokykloje privalumai ir trūkumai.

 

Sudaryti metodinę tarybą metodinių grupių veiklos koordinavimui.

Metodinių grupių susirinkimai.

2010 m.

Sudaryta metodinė taryba metodinių grupių veiklos koordinavimui.

 

Nustatyti metodinės veiklos ir kvalifikacijos kėlimo prioritetus.

Metodinės tarybos susirinkimai.

2011 m.

Nustatyti metodinės veiklos ir kvalifikacijos kėlimo prioritetai.

 

Tartis dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikų.

Metodinių grupių susirinkimai.

2011 m.

Bendradarbiavimas sprendžiant pedagogines problemas ir tobulinant darbo metodikas.

 

TIKSLO VERTINIMAS

 

 

 

 

 

Susitarta dėl mokytojų kvalifikacijos kėlimo poreikių ir prioritetų, mokytojai bendradarbiauja sprendžiant pedagogines problemas, dalijasi gerąja patirtimi.

 

 

 

 

 

Ugdymo proceso aprūpinimo programa

 

TIKSLAS

UŽDAVINIAI

PRIEMONĖS

ATLIKIMO LAIKAS

NUMATOMAS REZULTATAS

 

Aprūpinti mokymo kabinetus būtinomis priemonėmis ir pagerinti apšvietimą.

 

Aprūpinti mokytojus šiuolaikinėmis priemonėmis, įrengti darbo vietas individualiam jų darbui.

Kompiuteris kiekviename kabinete su internetine prieiga.

Darbo vietos mokytojų kambaryje.

2010-2012 m.

20 aprūpintų kabinetų, 2 darbo vietos mokytojų kambaryje.

 

Suformuoti reikiamą vadovėlių, metodinės literatūros ir programinės įrangos bazę

Užsakymai pagal atitinkamų programų poreikius.

2010-2012 m.

Visos ugdymo programos aprūpintos pagal poreikius.

 

Sukomplektuotos reikalingos priemonės ir medžiagos siūlomoms technologijų programoms vykdyti.

Technologijų kabinetai atnaujinti nauja įranga.

2010-2012 m.

Įrengta ventiliacija, pakeistas apšvietimas, nupirkti nauji baldai, medžiagos.

 

Pagerinti kabinetų apšvietimą pakeičiant šviestuvus.

Visuose kabinetuose sumontuojami šviestuvai su liuminescensinėmis lempomis.

2010 m.

Apšvietimas atitinka visus higienos reikalavimus.

 

TIKSLO VERTINIMAS

 

 

 

 

 

Ugdymo proceso aprūpinimas atitinka ne mažiau 2/3 akreditacijos kriterijų.