• ATNAUJINTA: 2019 balandžio 23 d.
Griškabūdžio gimnazijos išteklių analizė

Teisinė bazė

 

           Mokykla savo veiklą organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, švietimo įstatymu, Vyriausybės nutarimais, Šakių r. savivaldybės sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, švietimo skyriaus vedėjos įsakymais, mokyklos nuostatais, ugdymo planais, darbo tvarkos taisyklėmis, savivaldos institucijų nutarimais, direktoriaus įsakymais.

 

Organizacinė struktūra

 

             Mokykla vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas. Ji turi vieną pradinio ugdymo ir vieną ikimokyklinio ugdymo skyrių.

 

Žmonių ištekliai (pareigybės, kvalifikacija)

 

            Mokyklos administraciją sudaro direktorius, trys pavaduotojai ugdymui, vienas pavaduotojas ūkio reikalams, iš jų trys įgiję kvalifikacinę kategoriją. Mokykla 38 mokytojams yra pagrindinė darbovietė. Nepilnu krūviu dirba 3 mokytojai. 31 mokytojas įgijo kvalifikacinę kategoriją. Mokykloje dirba socialinė pedagogė, spec. pedagogė, logopedė-spec. pedagogė, 2 bibliotekininkės, programuotojas, 33 kito personalo darbuotojai.

 

Planavimo sistema

 

          Mokykla planuoja savo veiklą rengdama strateginį planą trejiems metams, kasmet ruošia metinę veiklos programą, mokyklos ugdymo planą, mokomųjų dalykų teminius planus, pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, neformaliojo ugdymo programas, metodinių grupių planus, pedagogų atestacijos ir atitikties nustatymo programas, klasių vadovų planus. Kai kuriems planams sukurti sudaromos darbo grupės. Siekiama, kad įvairūs planai ir juose keliami tikslai bei uždaviniai derėtų tarpusavyje.

 

Finansiniai ištekliai

 

             2010 m. skirta 2816897 Lt. Darbo užmokestis su soc. draudimu-2390651 Lt., prekės ir paslaugos-165090 Lt., nemokamas maitinimas-238597 Lt., šildymas-28380 Lt., elektra-30000 Lt., ryšiai-6500 Lt., transporto išlaikymas-5000 Lt., spauda-22910 Lt., kitos prekės-144000 Lt., vandentiekis ir kanalizacija-8100 Lt., kvalifikacijoskėlimas-45000 Lt., mokinių pavėžėjimas-288000 Lt. Labdaros ir paramos fonde yra 5700 Lt.

 

Vidaus kontrolės sistema (taip pat vidaus audito sistema)

 

           Vidaus kontrolę vykdo administracijos darbuotojai pagal metinėje veiklos programoje esantį trimestrams sudarytą pedagoginės veiklos inspektavimo planą. Kontrolės rezultati aptariami mokytojų tarybos posėdžiuose, individualiai su mokytojais, GUK posėdžiuose. Vidaus audito (mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo) procese dalyvauja visi mokytojai, dalis mokinių ir jų tėvų.

 

Ryšių sistema (informacinės ir komunikavimo sistemos)

 

             Mokykloje iš viso 43 kompiuteriai, visi turi internetinę prieigą, įdiegtos Microsoft 2003, 2007, Windows Vista, Windows XP programos, internetas 10000 MGB. Moksleiviai pertraukų metu ir laisvų pamokų metu gali naudotis kompiuteriais skaitykloje.